Rest and Shop

 

Vyhlášení veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku

podle § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

ke koupi souboru strojního vybavení a zařízení k provozování galvanizace

 Přílohy:

Příloha č. 1 - soubor strojního vybavení

Příloha č. 2 - potvrzení o zápisu do rejstříku zástav

Vyhlášení veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku

 

Výzva k podávání nabídek

 

Vyhlašovatel veřejné soutěže:            U.S. REST AND SHOP, LLC, se sídlem 99 Washington Avenue, NY12210 Albany, New York, Spojené státy americké (USA) jednající v České republice prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční právnické osoby U.S. REST AND SHOP, LLC, organizační složka, IČO: 28508271, se sídlem Praha 9 – Horní Počernice, Náchodská 3569, PSČ 193 00

Datum vyhlášení veřejné soutěže:     17.5.2018

Lhůta pro podání nabídek:                  31.5.2018 do 14:00 hod.

Lhůta pro oznámení vybrané nabídky:            4. 6. 2018

 

A.    Předmět veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku

1.    Předmětem soutěže o nejvhodnější nabídku je prodej souboru strojního vybavení a zařízení k provozování galvanizace Náchodská (orientační údaj) bez č.p./če, 193 00 Prah 9, které je specifikováno v příloze č. 1 této výzvy, nacházející se v kancelářské budově a skladu – budovy bez č.p./če na pozemku parc. č.  4524, katastrální území Počernice, obec Praha. Soubor majetku je zastaven pro prospěch vyhlašovatele veřejné soutěže a zástavní právo je zapsáno v rejstříku zástav vedeného Notářskou komorou České republiky pod č. 38639 ze dne 10.2.2016, kdy zástavcem je označena společnost A.B.Z. servis – GALVENN s.r.o., IČO: 28954025, se sídlem Praha 5, Žitavského 588, PSČ 156 00. Zápis z rejstříku zástav je obsažen v příloze č. 2 této výzvy.

2.    Doručením písemného oznámení vyhlašovatele o přijetí nabídky vybranému navrhovateli dochází k uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je prodej výše specifikovaného souboru majetku navrhovateli, který vůči vyhlašovateli včas učinil nejvhodnější nabídku, a to za cenu nabídnutou v rámci jeho vybrané nabídky.

 

B.    Podmínky veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku

1.    Vyhlašovatel je oprávněn vybrat jako nejvhodnější řádně a včas podanou nabídku, která bude obsahovat v součtu nejvyšší nabídkovou cenu za koupi celého souboru nabízeného majetku, který je předmětem této veřejné soutěže.

2.    Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.

3.    Vyhlašovatel si vyhrazuje právo změnit podmínky soutěže nebo soutěž zrušit. Změny nebo zrušení veřejné soutěže se uveřejňují stejným způsobem, jako vyhlášení této veřejné soutěže a její podmínky.

4.    Navrhovatelé jsou svými podanými nabídkami vázáni až do okamžiku uplynutí 30. (třicátého) dne následujícího po dni uplynutí lhůty pro podání nabídek. Po dobu trvání vázanosti podaných nabídek nesmí navrhovatelé již podané nabídky odvolat.

5.    Navrhovatelem nemůže být osoba v jakémkoli blízkém vztahu (např. společník, člen statutárního orgánu, vedoucí zaměstnanec atp.) vůči zástavci.

 

C.    Zásady ostatního obsahu zamýšlené smlouvy

1.    Vyhlašovatel požaduje, aby nabízená cena za majetek byla vybraným navrhovatelem uhrazena nejpozději do 10. dnů ode dne doručení písemného oznámení vyhlašovatele o přijetí nabídky vybranému navrhovateli. Nebude-li cena včas uhrazena, příslušná kupní smlouva uzavřená ve smyslu bodu A těchto podmínek marným uplynutím lhůty dle předchozí věty zaniká.

 

D.    Způsob a lhůta pro podání nabídek

1.         Navrhovatel smí podat jen nabídku ke koupi celého souboru movitého majetku specifikovaného shora.

2.         Nabídku je třeba podat v listinné písemné formě dle vzoru uvedeného v příloze č. 3 k této výzvě tomuto dokumentu s vyplněním příslušných údajů.

3.         Nabídka musí být doručena na adresu U.S. REST AND SHOP, LLC, organizační složka, U libeňského pivovaru 63/2, Libeň, 180 00 Praha 8 do 31.5.2018 do 14:00 hod., a to výhradně osobně, nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Do soutěže nebude zahrnuta nabídka doručená na výše uvedenou adresu po uplynutí lhůty ve smyslu předchozí věty.

4.         Nabídka musí být podána v zalepené obálce označené „Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku – prodej movitého majetku“.

 

E.    Způsob a lhůta pro oznámení o přijetí nabídky a o ukončení veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku

1.    Vyhlašovatel je oprávněn provádět vyhodnocování nabídek průběžně a z toho důvodu otevírat obálky s obdrženými nabídkami i před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

2.    Vyhlašovatel provede vyhodnocení nabídek a oznámí přijetí nabídky vybranému navrhovateli níže uvedeným způsobem, a to nejpozději do 4.6.2018.

3.    Nejvhodnější nabídka bude přijata okamžikem doručení písemného Oznámení o přijetí nabídky vybranému navrhovateli. Má se za to, že písemné oznámení vyhlašovatele o přijetí nabídky bylo vybranému navrhovateli doručeno nejpozději v třetí pracovní den následující po dni jeho odeslání vyhlašovatelem prostřednictvím příslušného poskytovatele poštovních služeb.

4.    Vyhlašovatel vyrozumí bez zbytečného odkladu po ukončení soutěže navrhovatele, jejichž nabídka nebyla přijata, že jejich nabídky odmítl, a to uveřejněním Vyrozumění o ukončení veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na internetových stránkách www.restandshop.cz.

5.    Tato veřejná soutěž končí:

a) doručením písemného oznámení o přijetí nabídky vybranému navrhovateli;

b) zrušením ze strany vyhlašovatele;

c) jinými způsoby uvedenými v těchto podmínkách.

6.    V případě, že vyhlašovatel odmítne všechny předložené nabídky, uveřejní Vyrozumění o ukončení veřejné soutěže bez zbytečného odkladu po vyhodnocení předložených nabídek.

 

V Praze dne 17.5.2018

U.S. REST AND SHOP, LLC