Rest and Shop

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Dohoda mezi Uživatelem a Rest and Shop

Webové stránky www.restandshop.cz a www.restandshop.cz:
Webové stránky restandshop.us a restandshop.cz jsou tvořeny různými stránkami provozovanými společností REST AND SHOP ČR s.r.o. nebo jejími přičleněnými organizacemi (souhrnně, „webové stránky restandshop.us a restandshop.cz“).

Webové stránky restandshop.us a restandshop.cz jsou Vám nabídnuty pod podmínkou, že beze změny přijímáte podmínky a upozornění zde uvedené. Použitím webových stránek restandshop.us a restandshop.cz vyjadřujete svůj souhlas se všemi těmito podmínkami a upozorněními.

Heslo a bezpečnost
Některé části webových stránek restandshop.us a restandshop.cz jsou chráněny heslem.  Souhlasíte s tím, že bez výslovného souhlasu společnosti REST AND SHOP ČR s.r.o. nebudete do těchto částí vstupovat ani si neobstaráte heslo ke vstupu do těchto částí.  V okamžiku, kdy obdržíte od společnosti REST AND SHOP ČR s.r.o. heslo, přebíráte veškerou odpovědnost za udržení svého hesla a účtu v tajnosti.  Kromě toho nesete výhradní zodpovědnost za veškerou činnost prováděnou pod Vaším účtem. Souhlasíte s tím, že okamžitě uvědomíte společnost REST AND SHOP ČR s.r.o. o jakémkoliv neoprávněném použití Vašeho účtu nebo o jakémkoli jiném porušení bezpečnosti. Společnost REST AND SHOP ČR s.r.o. nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu, k níž může dojít v důsledku použití Vašeho hesla či účtu jinou osobou, ať už s vaším vědomím nebo bez něj. Nicméně je možné, že Vy budete činěn odpovědným za ztráty způsobené společnosti REST AND SHOP ČR s.r.o. či jiné straně v důsledku použití Vašeho účtu nebo hesla jinou osobou. Nikdy nesmíte použít účet nebo heslo jakékoliv jiné osoby bez písemného svolení držitele účtu nebo hesla.

Změna těchto podmínek užití webových stránek www.restandshop.us a www.restandshop.cz
REST AND SHOP ČR s.r.o. si vyhrazuje právo změnit podmínky a upozornění za jakých jsou webové stránky restandshop.us a restandshop.cz nabízeny.  Je Vaší odpovědností pravidelně tyto podmínky kontrolovat. Pokračováním v používání webových stránek restandshop.us a restandshop.cz vyjadřujete svůj souhlas se všemi těmito podmínkami a upozorněními.

Omezení použití na osobní a nekomerční použití
Pokud není uvedeno jinak, jsou webové stránky restandshop.us a restandshop.cz určeny pro osobní a nekomerční účely. Je zakázáno měnit, kopírovat, distribuovat, přenášet, zobrazovat, realizovat, reprodukovat, publikovat, licencovat, předávat nebo prodávat jakékoli informace, software, produkty či služby získané z webových stránek restandshop.us a restandshop.cz – či vytvářet odvozené produkty z jakýchkoliv informací, software, produktů či služeb získaných z webových stránek restandshop.us a restandshop.cz.

Odkazy na webové stránky třetích stran
Webové stránky restandshop.us a restandshop.cz mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran („odkazované webové stránky“). Odkazované webové stránky nejsou pod kontrolou REST AND SHOP ČR s.r.o.. REST AND SHOP ČR s.r.o. není odpovědná za obsah jakékoli odkazované webové stránky, včetně (ale bez omezení) odkazů obsažených na odkazovaných webových stránkách, ani za jakékoli změny či aktualizace na odkazované webové stránce. Společnost REST AND SHOP ČR s.r.o. neodpovídá za webové vysílání ani za jakoukoli jinou formu přenosu z jakékoliv odkazované webové stránky. Společnost REST AND SHOP ČR s.r.o. také neodpovídá za to, zda odkazované webové stránky náležitě fungují. Společnost REST AND SHOP ČR s.r.o. Vám poskytuje tyto odkazy pouze v zájmu usnadnění, a zahrnutí odkazu neznamená, že společnost REST AND SHOP ČR s.r.o. danou webovou stránku schvaluje či doporučuje ani že je jakkoliv s jejími provozovateli spojená.  Je Vaší odpovědností si prostudovat a dodržovat prohlášení o ochraně soukromí a podmínky použití uvedené na odkazovaných webových stránkách. Jakékoli jednání s třetími stranami (včetně inzerentů) obsaženými na webových stránkách restandshop.us a restandshop.cz nebo účast na propagačních akcích, včetně dodávky zboží a služeb a platby za ně, a jakékoliv jiné podmínky, záruky nebo prohlášení spojené s takovým jednáním nebo propagačními akcemi, jsou výhradně mezi Vámi a inzerentem nebo jinou třetí stranou. Společnost REST AND SHOP ČR s.r.o. nebude odpovídat či ručit za žádnou část takovýchto jednání či propagačních akcí.

Nezákonné nebo zakázané použití
Podmínkou použití webových stránek restandshop.us a restandshop.cz je, že je nebudete používat k žádnému účelu, který je nezákonný nebo těmito podmínkami a upozorněními zakázaný. Nesmíte použít webové stránky restandshop.us a restandshop.cz žádným způsobem, který by mohl poškodit, vyřadit z provozu, přetížit či narušit jakoukoli síť nebo sítě připojené k webovým stránkám restandshop.us a restandshop.cz ani který by mohl bránit jakékoli jiné straně využívat webové stránky restandshop.us a restandshop.cz či mít z nich užitek. Je zakázáno pokoušet se získat neoprávněný přístup k účtům, počítačovým systémům nebo sítím připojeným k webovým stránkám restandshop.us a restandshop.cz prostřednictvím hackování, dolování hesel nebo jakýchkoli jiných prostředků. Je zakázáno získávat nebo pokoušet se získávat jakýmikoli prostředky jakékoli materiály nebo informace, které nejsou prostřednictvím webových stránek restandshop.us a restandshop.cz úmyslně poskytnuty k dispozici.

Materiály poskytnuté společnosti REST AND SHOP ČR s.r.o. nebo publikované na webových stránkách restandshop.us a restandshop.cz
Společnost REST AND SHOP ČR s.r.o. si nenárokuje vlastnictví materiálů, které webovým stránkám restandshop.us a restandshop.cz poskytnete (včetně zpětné vazby a návrhů), které na těchto stránkách publikujete nebo zadáte, či které na tyto stránky odešlete nebo předložíte. Publikováním, odesláním na server, zadáním, poskytnutím nebo předložením materiálu však společnosti REST AND SHOP ČR s.r.o., jejím přičleněným organizacím a nezbytným držitelům sublicence udělujete povolení tento Vámi poskytnutý materiál používat ve spojení s provozem jejich internetových obchodů včetně (ale bez omezení na) licenčních práv pro následující činnosti: kopírování, distribuce, přenos, veřejné zobrazení, veřejná realizace, reprodukce, úpravy, překlad a změna formátování Vámi poskytnutého materiálu; a publikovat Vaše jméno v souvislosti s poskytnutým materiálem.

Za použití Vámi poskytnutého materiálu, jak je zde stanoveno, nebude vyplacena žádná kompenzace. Společnost REST AND SHOP ČR s.r.o. není v žádném případě povinna publikovat nebo použít jakýkoli Vámi poskytnutý materiál. Společnost REST AND SHOP ČR s.r.o. však může, výhradně podle svého uvážení, jakýkoli poskytnutý materiál kdykoli odstranit. Publikováním, odesláním na server, zadáním, poskytnutím či předložením svého materiálu se zaručujete a prohlašujete, že vlastníte veškerá práva na poskytnutý materiál nebo jimi jinak disponujete tak, jak je stanoveno v této části, včetně (ale bez omezení na) veškerých práv nezbytných k tomu, abyste uvedený materiál poskytl, publikoval, odeslal na server, zadal nebo předložil. 

Obsah poskytován skrz webové stránky restandshop.us a restandshop.cz
Veškerý obsah poskytnutý k nahlédnutí a/nebo stažení v souvislosti s webovými stránkami restandshop.us a restandshop.cz je vlastnictvím a autorským zákonem chráněným dílem společnosti REST AND SHOP ČR s.r.o. a/nebo jejích přičleněných organizací, dodavatelů a/nebo sponzorů, a je chráněn autorskými zákony a ustanoveními mezinárodních dohod.

INFORMACE, SOFTWARE, PRODUKTY A SLUŽBY OBSAŽENÉ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH REST AND SHOP.US A REST AND SHOP.CZ NEBO DOSTUPNÉ JEJICH PROSTŘEDNICTVÍM MOHOU OBSAHOVAT NEPŘESNOSTI NEBO PŘEKLEPY. WEBOVÉ STRÁNKY REST AND SHOP.US A REST AND SHOP.CZ A INFORMACE NA NICH OBSAŽENÉ JSOU PRAVIDELNĚ POZMĚŇOVÁNY. SPOLEČNOST REST AND SHOP ČR s.r.o. MŮŽE KDYKOLI VYLEPŠIT A/NEBO ZMĚNIT WEBOVÉ STRÁNKY REST AND SHOP.US A REST AND SHOP.CZ. REST AND SHOP ČR s.r.o. NEČINÍ ŽÁDNÁ VYJÁDŘENÍ ČI ZÁRUKY OHLEDNĚ VHODNOSTI, SPOLEHLIVOSTI, DOSTUPNOSTI, VČASNOSTI A PŘESNOSTI INFORMACÍ, SOFTWARU, PRODUKTŮ, SLUŽEB, A SOUVISEJÍCÍ GRAFIKY OBSAŽENÝCH NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH REST AND SHOP.US A REST AND SHOP.CZ ZA JAKÝMKOLI ÚČELEM, ČI OHLEDNĚ TOHO, ZDA SE V NICH NACHÁZEJÍ VIRY ČI JINÉ ŠKODLIVÉ PRVKY. VŠECHNY TAKOVÉTO INFORMACE, SOFTWARE, PRODUKUTY, SLUŽBY A SOUVISEJÍCÍ GRAFIKA JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“, BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY. SPOLEČNOST REST AND SHOP ČR s.r.o. TÍMTO ODMÍTÁ VEŠKERÉ ZÁRUKY A PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE TĚCHTO INFORMACÍ, SOFTWARU, PRODUKTŮ, SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍ GRAFIKY, A TO VČETNĚ IMPLICITNÍCH ZÁRUK A PODMÍNEK PRODEJNOSTI, ZPŮSOBILOSTI PRO SPECIFICKÝ ÚČEL, ODBORNÉHO PROVEDENÍ, VLASTNICKÝCH PRÁV A NEPORUŠENÍ SMLOUVY. VÝSLOVNĚ SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SPOLEČNOST REST AND SHOP ČR s.r.o. NEBUDE NÉST ODPOVĚDNOST ZA NEOPRÁVĚNÝ PŘÍSTUP ČI ZÁSAH DO VAŠICH PŘENOSŮ NEBO ÚDAJŮ, ZA JAKÝKOLI MATERIÁL ČI JAKÉKOLI ÚDAJE POSLANÉ NEBO OBDRŽENÉ ČI NEPOSLANÉ NEBO NEOBDRŽENÉ, ČI ZA JAKOUKOLI TRANSAKCI UZAVŘENOU PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉ STRÁNKY TOP MARQUES. VÝSLOVNĚ SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SPOLEČNOST REST AND SHOP ČR s.r.o. NEODPOVÍDÁ A NERUČÍ ZA JAKÝKOLI VÝHRUŽNÝ, POMLOUVAČNÝ, OBSCÉNNÍ, NEPŘÍSTOJNÝ ČI NEZÁKONNÝ OBSAH ČI CHOVÁNÍ JAKÉKOLI DALŠÍ STRANY ČI JAKÉKOLI PORUŠENÍ PRÁV JINÉ OSOBY, VČETNĚ PRÁV K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ. VÝSLOVNĚ SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SPOLEČNOST REST AND SHOP ČR s.r.o. NEODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNÝ OBSAH POSLANÝ A/NEBO ZAČLENĚNÝ NA WEBOVÉ STRÁNKY REST AND SHOP.US A REST AND SHOP.CZ JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU.

SPOLEČNOST REST AND SHOP ČR s.r.o. NENÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, SANKČNÍ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ A NAPROSTO JAKÉKOLI ŠKODY VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, ŠKOD ZA ZTRÁTU UŽÍVÁNÍ, ÚDAJŮ ČI ZISKŮ, VZNIKLÝCH Z POUŽITÍ ČI PROVOZU WEBOVÝCH STRÁNEK REST AND SHOP.US A REST AND SHOP.CZ ČI JAKKOLI SOUVISEJÍCÍCH S JEJICH POUŽITÍM ČI PROVOZEM, SE ZPOŽDĚNÍM STRÁNKY TOP MARQUES ČI NEMOŽNOSTÍ JI POUŽÍT, S POSKYTNUTÍM ČI NEPOSKYTNUTÍM SLUŽEB, ČI ZA JAKÉKOLI INFORMACE, SOFTWARE, PRODUKTY, SLUŽBY A SOUVISEJÍCÍ GRAFIKU ZÍSKANÉ PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH STRÁNEK REST AND SHOP.US A REST AND SHOP.CZ ČI JINAK VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽITÍ WEBOVÝCH STRÁNEK REST AND SHOP.US A REST AND SHOP.CZ, AŤ UŽ JE TOTO ZALOŽENO NA SMLOUVĚ, OBČANSKÉM PRÁVU, NEDBALOSTI, PŘÍSNÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO JINAK, A I KDYBY WEBOVÉ STRÁNKY REST AND SHOP.US A REST AND SHOP.CZ BYLY PŘEDEM O MOŽNOSTI ŠKOD INFORMOVÁNY. JE MOŽNÉ, ŽE PLATNÉ ZÁKONY V NĚKTERÝCH ÚZEMÍCH A JURISDIKCÍCH NEPOVOLUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁSLEDNÉ NEBO NÁHODNÉ ŠKODY, TAKŽE VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT.  NEJSTE-LI SPOKOJEN S JAKOUKOLI ČÁSTÍ WEBOVÝCH STRÁNEK REST AND SHOP.US A REST AND SHOP.CZ NEBO S JAKOUKOLI Z TĚCHTO PODMÍNEK POUŽITÍ, VAŠ JEDINÝ A VÝHRADNÍ PROSTŘEDEK NÁPRAVY SPOČÍVÁ V TOM, ŽE PŘESTANETE WEBOVÉ STRÁNKY REST AND SHOP.US A REST AND SHOP.CZ POUŽÍVAT.

Ukončení/omezení přístupu na restandshop.us a restandshopp.cz
Společnost REST AND SHOP ČR s.r.o. si vyhrazuje právo výhradně podle svého uvážení ukončit Váš přístup na webové stránky restandshopp.us a restandshopp.cz nebo na jakoukoli část těchto stránek, a to kdykoli a bez předchozího upozornění. Po ukončení Vašeho přístupu na webové stránky restandshopp.us a restandshopp.cz, Vaše právo používat restandshop.us a restandshopp.cz okamžitě zaniká.

Obecné
Je povoleno používat webové stránky restandshop.us a restandshop.cz pouze v jurisdikci, v níž platí všechna ustanovení těchto podmínek, včetně (ale bez omezení na) tohoto odstavce. Souhlasíte s tím, že mezi Vámi a REST AND SHOP ČR s.r.o. neexistuje žádný joint venture, partnerství, pracovní poměr, či agenturní vztah jakožto důsledek této dohody či použití webových stránek restandshop.us a restandshop.cz. Souhlasíte s tím, že odškodníte a zbavíte společnost REST AND SHOP ČR s.r.o., její členy, zaměstnance a vedoucí pracovníky odpovědnosti v souvislosti s jakýmikoli nároky, požadavky či škodou, včetně přiměřené odměny právního zástupce, uplatňované jakoukoli třetí stranou v důsledku Vašeho použití webových stránek restandshop.us a restandshop.cz či Vašeho chování na nich. Pokud bude kterákoli část této dohody shledána neplatnou nebo nevymahatelnou podle platného zákona včetně (ale bez omezení na) výše uvedených odmítnutí záruky a omezení ručení, pak neplatné či nevymahatelné ustanovení bude považováno za nahrazené platným, vymahatelným ustanovením, které co možná nejpřesněji odpovídá záměru původního ustanovení, přičemž zbytek dohody zůstane v platnosti.  Pokud zde není uvedeno jinak, tato dohoda představuje veškerou dohodu mezi uživatelem a společností REST AND SHOP ČR s.r.o. v souvislosti s webovými stránkami restandshop.us a restandshop.cz a nahrazuje veškerou předchozí či současnou komunikaci a návrhy, ať už elektronické, ústní, nebo písemné, mezi uživatelem a společností REST AND SHOP ČR s.r.o. v souvislosti s webovými stránkami restandshop.us a restandshop.cz. Vytištěná verze této dohody a jakéhokoli upozornění v elektronické podobě bude přípustná v soudním či správním řízení v souvislosti s touto dohodou, a to ve stejné míře a za stejných podmínek jako jiné obchodní dokumenty a záznamy původně vytvořené a zachované ve vytištěné podobě.

Dne 11.12.2015 uzavřela společnost U.S.REST AND SHOP, LLC, se sídlem NY12210 Albany, New York, 99 Washington Avenue, Spojené státy americké, Smlouvu o koupi části závodu se společností REST AND SHOP ČR s.r.o., se sídlem Náchodská 2458, Horní Počernice, 193 00 Praha 9, IČ 04580427. Ustanovení těchto Obchodních podmínek se použijí, tam kde obsahují odkaz na společnost U.S.REST AND SHOP, LLC, přiměřeně i na společnost REST AND SHOP ČR s.r.o.