Rest and Shop

Etické normy

REST AND SHOP ČR s.r.o., její přidružené společnosti, divize a dceřiné společnosti usilují o to, aby vedly podnik zodpovědně. Rozšířili jsme naše obchodní aktivity do zahraničí a práci s dodavateli v celosvětovém měřítku k uspokojení zákaznických potřeb. Je důležité, abychom zachovali naše kolektivní závazky v oblasti lidských práv na pracovišti, stejně jako bezpečného pracovního prostředí.
REST AND SHOP ČR s.r.o. očekává, že všichni dodavatelé budou dodržovat všechny platné místní zákony, pravidla a předpisy v oblasti výroby a distribuce zboží, jakož i služeb poskytovaných pro U.S. Rest and Shop LLC a její pobočky. Všichni dodavatelé jsou vyzýváni k tomu, aby respektovali pravidla U.S. Rest and Shop LLC.

Všichni dodavatelé musí být schopni prokázat splnění těchto požadavků na žádost REST AND SHOP ČR s.r.o.. U.S. Rest and Shop LLC bude provádět roční audity na továrny vyrábějící značkové, licencované nebo exklusivní výrobky se společností Social and Environmental Responsibility (SER).

U všech ostatních dodavatelů zboží pro U.S. Rest and Shop LLC zhodnotí SER nebo program kolektivní odpovědnosti a zda se vše shoduje s procesy uvedenými výše.
Pokud nemáte program SER nebo program kolektivní odpovědnosti bude REST AND SHOP ČR s.r.o. spolupracovat s dodavateli, aby zajistila, že budou v souladu s interními předpisy.
REST AND SHOP ČR s.r.o. si vyhrazuje právo na dodavatele, audit operací, jež se podílejí na výrobě, distribuci zboží nebo služeb poskytovaných REST AND SHOP ČR s.r.o..
REST AND SHOP ČR s.r.o. očekává, že jakékoli změny dodavatele společnosti / závodu nebo výrobní lokality budou sděleny písemně  REST AND SHOP ČR s.r.o..